Persondatapolitik

Privatlivspolitikken omhandler alle persondata, som du giver os eller vi indsamler om dig når du er kunde, samarbejdspartner eller har andre relationer til os. Den gælder også når du besøger www.peistrup.dk.

Persondata er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person.

Vi har brug for dine persondata for at kunne administrere dit lejemål, hvilket er et lovligt formål.

Dataansvarlig

Den dataansvarlige for behandling oplysningerne er:

PEISTRUP Ejendomsadministration

CVR 32708838

Fasanvej 12 – 5230 Odense M

Vores behandling af data

Vores behandling af data og personlige oplysninger overholder EU’s databeskyttelsesforordning og alle danske love og regler på området.

Du kan altid kontakte os på malene@peistrup.dk eller telefon +45 88 44 50 20 hvis du har spørgsmål.

Hvilke data bruger vi?

Vi skelner mellem følsomme personoplysninger (herunder oplysninger vedr. straffedomme og lovovertrædelse) og almindelige personoplysninger.

  • Almindelige personoplysninger er f.eks. navn, adresse, CPR-nr., familieforhold, økonomiske oplysninger osv.
  • Følsomme personoplysninger er f.eks. oplysninger om etnisk oprindelse, religiøs overbevisning, politiske tilhørsforhold osv.

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de oplysninger, der er nødvendige for at vi kan varetage ejendomsadministration og opfylde de krav, der i øvrigt er i lovgivningen.

Som udgangspunkt behandler vi ikke følsomme persondata om dig, medmindre vores aftale eller samarbejde kræver dette. Det kan f.eks. være helbredsoplysninger i forbindelse med særlige indretninger af dit lejemål, oplysninger i forbindelse med modtagelse af tilskud/betaling af leje via serviceloven eller anden sociallovgivning.

Vi kan også behandle persondata om dig i forbindelse med en klagesag, en sag om overtrædelse af husorden og lignende. Du vil i så fald blive orienteret om det.

Behandling af oplysninger

Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål.

Det sker bl.a. til brug for:

  • Opfyldelse af din anmodning om ydelser ifm. dit lejemål, andelslejlighed eller ejerlejlighed, mv.
  • Administration af dit lejemål eller ejendom, herunder nødvendig kommunikation med dig
  • Hvis udlejer eller foreningen ønsker at sælge ejendommen, bliver persondata tilgængeligt i et datarum til brug for due diligence, hvilket bl.a. finder sted med lejelister og lignende
  • Fastlæggelse af retskrav eller til imødegåelse af et retskrav
  • Opfyldelse af lovkrav
  • Øvrige lignende formål ifm. administrationen

Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger f.eks. ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Kontrol, opdatering og sletning af dine data

Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende, enten via kontakt med dig eller via opdatering fra offentlige databaser (CVR-registret).

Da vores arbejde med administration er afhængigt af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data.

For at sikre kvaliteten af dine data, har vi vedtaget interne regler og fastlagt procedurer for kontrol og opdatering af dine persondata.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data. Vi har defineret sletterutiner og kontrol til sikring heraf.

Videregivelse af data og oplysninger 

Vi videregiver kun persondata til samarbejdspartnere og aktører, hvis vi har en hjemmel til det. Det kan være fordi vi er retligt forpligtet til at videregive dine persondata, f.eks. som led i indberetning til en myndighed, eller hvis vi har en berettiget interesse, og denne interesse ikke overstiger hensynet til dig. Det kan bl.a. være når vi udarbejder forbrugsregnskaber, tilmelder beboeren som aftager af f.eks. gas eller el-forbrug på adressen, tilmelder opkrævningen af husleje til Nets, korrespondance via e-boks m.v. Det kan også være, hvis der behandles tvister i huslejenævnet eller boligretten.

Vi videregiver ikke persondata til brug for markedsføring.

Vi videregiver ikke dine persondata med aktører uden for EU/EØS, og vi deler ikke dine persondata med aktører i lande uden for EU/EØS.

Sikkerhed

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Vi har procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler følsomme persondata og data, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner. Vi kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning og tilsyn. For at undgå datatab tager vi løbende back up af vores datasæt.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Dine rettigheder som registreret

Ret til adgang til dine persondata

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os.

Ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan henvende dig til os, hvis du vil gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Ret til at flytte dine data

Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyder.

Hvis du ønsker at bruge din ret til at flytte dine data (dataportabilitet), vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt format.

Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter vi har modtaget din henvendelse.

Hjemmeside

Vi placerer kun nødvendige cookies på hjemmesiden, der sikrer den funktionalitet på vores website, som du beder om, og som er undtaget for krav om samtykke.

Før vi placerer cookies på dit udstyr, beder vi om dit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes dog uden dit samtykke.

Du kan få flere oplysninger på vores hjemmeside om vores brug af cookies, og om hvordan du kan slette eller afvise dem.

Klage

Vil du klage over vores håndtering af persondata, kan dette ske ved henvendelse til Datatilsynet på datatilsynet.dk

Underdatabehandlere

PEISTRUP Ejendomsadministrator fungerer som databehandler for vores kunder og i den forbindelse har vi indgået aftaler med en række underdatabehandlere – fx har vi en databehandleraftale med Unik System Design, som er det administrationssystem vi anvender.  Alle underdatabehandlere skal overholde vores sikkerhedskrav, og de må ikke bruge personoplysninger, som de modtager fra os til andre formål.